Obsah

Svazek obcí "ÚPA" od 1. 1. 2022 rozjel službu DOPRAVA SENIORŮ

Od 1. ledna 2022 byl v členských obcích svazku, které o to projevily zájem, zahájen provoz služby DOPRAVY SENIORŮ, díky které budou moci občané nad 70 let věku s trvalým bydlištěm v dané obci/městě/městysi využívat služeb taxi za zvýhodněných podmínek.

Obce, u kterých není vnímána poptávka po této službě a které o službu prozatím nemají zájem, se můžou kdykoliv v budoucnosti ke službě připojit.

Účelem přepravy může být cesta k lékaři, do nemocnice, na polikliniku, na poštu, na úřady, do lékárny, na nákup potravin, za kulturou či na hřbitov. Cesta může být uskutečněna z dané obce do spádového města/měst či v opačném směru. Spádová města pro potřeby této služby si určuje přímo konkrétní obec.

Služba bude poskytována na základě tzv. „taxi poukázek“, které si budou moci senioři v určitém množství vyzvednout v úředních hodinách v budově daného obecního úřadu.

Podrobná pravidla poskytování služby DOPRAVY SENIORŮ jsou uvedeny níže.

taxi

 

Pravidla služby DOPRAVA SENIORŮ

 • Cílem programu je podpořit jednotlivé jízdy taxi službou u cílové skupiny seniorů nad 70 let s trvalým bydlištěm na území členských obcí Svazku obcí "ÚPA".

 

 • Senior se může registrovat ke službě jednou za kalendářní rok po dovršení 70 let.

 

 • Registrace bude probíhat v dané obci tak, jak si obec určí.

 

 • Senior je povinen si jízdenky vyzvednout osobně. Jízdenky mu budou vydány po předložení občanského průkazu a podpisu Souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

 • Senior, který není schopen si jízdenky vyzvednout osobně, může k jejich převzetí pověřit jinou osobu, která se musí prokázat svým občanským průkazem a plnou mocí k převzetí jízdenek.

 

 • Senior po registraci obdrží na 12 měsíců tolik kusů jízdenek pro jízdy do daných měst, jak si každá obec určí. Jízdenky budou vydávány vždy na začátku kalendářního roku. Senior, který bude mít na jízdenky nárok až v průběhu roku, obdrží poměrnou část jízdenek na daný rok.

 

 

 • Na jízdence je uvedeno telefonní číslo na taxislužbu, která je do služby DOPRAVA SENIORŮ zapojena.

 

 • Senior platí za jednu jízdu jednou jízdenkou + 30 Kč. Řidič taxi není oprávněn vyžadovat více jízdenek či vyšší částku. V případě pochybností oznámí senior neprodleně datum a čas, kdy k pochybení došlo a název taxi služby, příp. SPZ vozidla.

 

 • Jednou jízdou se rozumí nástup seniora v nástupním místě a odvoz na uvedené stanoviště.

 

 • Jednou jízdou se rozumí taktéž přeprava více seniorů najednou z téhož nástupního místa a jejich odvoz na jedno společné uvedené stanoviště.

 

 • Pokud jízdu absolvuje více seniorů najednou, je dopravce oprávněn požadovat jízdenku a hotovost pouze po jednom z nich. Doprovod je oprávněn uskutečnit jízdu zdarma.

 

 • Čekací doba na seniora je max. 10 minut.

 

 • Přepravce je povinen provozovat službu DOPRAVA SENIORŮ v pracovních dnech v době od 7:00 hod do 16:00 hod.

 

 • Přepravce se zavazuje používat prostorná auta s pohodlným nástupem, udržovat auta, jimiž bude poskytována služba DOPRAVA SENIORŮ v řádném technickém stavu, umožňujícím provoz na pozemních komunikacích a v čistotě vně i uvnitř.

 

 • Přepravce je povinen zajistit, že auto, využíváno pro službu DOPRAVA SENIORŮ, bude po celou dobu trvání smlouvy pojištěno zákonnou pojistkou odpovědnosti z provozu motorových vozidel včetně připojištění všech sedadel ve vozidle.

 

V případě bližších informací či dotazů kontaktujte manažera svazku na telefonním čísle +420 604 558 002 či na emailu turek@mikroregionupa.cz.